OSNOVNE INFORMACIJE O IZBIRNIH PREDMETIH

DRAGI UČENCI!

Pred vami, učenci, je zanimiva in zelo pomembna naloga: iz široke ponudbe obveznih in neobveznih izbirnih predmetov morate v skladu s svojimi željami in interesi izbrati tiste, ki jih boste obiskovali v prihodnjem šolskem letu.

Kaj morate glede OBVEZNIH IZBIRNIH predmetov vedeti?

 • Vsak učenec 7., 8. ali 9. razreda mora izbrati vsaj 2 uri obveznih izbirnih predmetov na teden, lahko pa tudi tri ure, vendar morajo s tem soglašati starši. Če si vedoželjen ali radoveden, priporočamo, da izbereš tri ure izbirnih predmetov.
 • Za vsak predmet je predvidena ena ura tedensko, razen pri tujem jeziku, kjer sta dve.
 • Učenec ne sme istega obveznega izbirnega predmeta izbrati večkrat, razen če gre za nadaljevalne izbirne predmete (npr. Logika I, II, III, Likovno snovanje I, II, III, …).
 • Učenec lahko izbere le en predmet s področja športa na šolsko leto.

Izjeme: Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko oproščen obiskovanja obveznih izbirnih predmetov v celoti ali eno uro tedensko. V primeru uveljavljanja obiskovanja glasbene šole namesto obiskovanja izbirnih predmetov starši podpišejo in predložijo VLOGO ZA OPROSTITEV OBISKOVANJA IZBIRNIH PREDMETOV. O oprostitvi sodelovanja pri izbirnih predmetih odloča ravnatelj za posamezno šolsko leto.

V kolikor boste imeli kakršno koli vprašanje v zvezi z izbirnimi predmeti, se obrnite na razrednika. Potrudili se bomo, da vam bomo odgovorili na vsa vprašanja.

 

7. razred

8. razred

9. razred

Izbrani šport – nogomet Izbrani šport – nogomet Izbrani šport – nogomet
Literarni klub Literarni klub Literarni klub
Likovno snovanje I Likovno snovanje II Likovno snovanje III
Logika I Logika I Logika I, II
Nemščina Nemščina Nemščina
Organizmi v naravi in umetnem okolju Organizmi v naravi in umetnem okolju Organizmi v naravi in umetnem okolju
Računalništvo: Urejanje besedil Računalništvo: Multimedija Računalništvo: Računalniška omrežja
Šport za zdravje Šport za zdravje Šport za zdravje
Turistična vzgoja Turistična vzgoja Turistična vzgoja
Verstva in etika: Religija in verstva I Verstva in etika: Religija in verstva II Verstva in etika: Religija in verstva III
Retorika

Kaj pomeni pojem NEOBVEZNI IZBIRNI predmet?

 • Zakaj NEOBVEZNI? – Ker ni nujno, da ga vsi učenci izberete. Učenci boste tovrsten predmet izbrali ali pa ne, odvisno od želja, interesov in potreb.
 • Če ga boste enkrat izbrali, je vaša dolžnost, da ga redno obiskujete celo šolsko leto, starši morajo izostanke opravičiti, predmet se ocenjuje in ocena se vpiše v spričevalo.
 • Izberete lahko največ 2 uri neobveznih izbirnih predmetov.

4., 5. in 6. razred

7., 8. in 9. razred

Nemščina Nemščina
Šport
Računalništvo

Kako IZBRATI obvezne in neobvezne izbirne predmete?

Vsi učenci, katerih starši imajo dostop do eAsistenta, tudi tisti z brezplačnim dostopom, boste lahko izbirne predmete izbrali (obvezne izbirne predmete razvrstili) preko eAsistenta za starše. Natančna navodila so pripravljena ob prijavi v aplikacijo eAsistent, zavihek IZBIRNI POSTOPEK (zavihek bo viden šele z dnem omogočene izbire, 24.4.2023).

Učenci, katerih starši nimajo dostopa do eAsistenta, se obrnite na razrednike, ki vam bodo natisnili prijavnico z navodili.

Kdaj bo omogočena izbira?

IZBOR IZBIRNIH PREDMETOV BO POTEKAL OD 24. 4. 2023 DALJE.

POSTOPEK IZBIRE BO POTEKAL DO 3. 5. 2023.

Izbrani šport – nogomet

Pri predmetu šport spoznajo učenci različne športne panoge, med drugim tudi nogomet. Ker pa je število ur namenjeno športu premajhno, da bi se lahko natančneje posvetili posameznim športnim panogam in dvignili znanje igre na še višji nivo, ponuja šola izbirni predmet »IZBRANI ŠPORT«.

Pri predmetu izbrani šport šola izmenično vsake tri leta ponuja nogomet, košarko in odbojko. Naslednje šolsko leto je na vrsti zopet nogomet. Seveda je ta predmet enoletni in se lahko učenec k njemu prijavi le enkrat.

KAJ BOMO DELALI:

 • izpopolnjevali osnovne in tudi zahtevnejše tehnične in taktične elemente nogometne igre
 • izboljšali samo igro in motorične sposobnosti
 • spoznali marsikaj, za kar med urami športa zmanjka časa
 • spoznali sodniške znake in tehniko sojenja
 • spoznali pravila priprave na tekmo
 • sodelovali na nogometnem tekmovanju idr.

Primož Jelšnik, prof.

Na vrh.

Literarni klub

Je enoletni izbirni predmet in se izvaja v 7., 8. ali 9. razredu.

Obsega 35 ur (32 ur v 9. razredu) in nadgrajuje predmet slovenščina.

Povezuje se z drugimi področji, predvsem z gledališčem .

Največ časa bomo namenili branju in pisanju besedil ter gledališkemu poustvarjanju. Veliko pozornosti se namenja KREATIVNOSTI IN JAVNEMU NASTOPANJU.

Pripravili bomo igro, ki jo bomo skupaj soustvarjali ter se z njo predstavili širši javnosti.

Mentorica: Petra Lončar, prof.

Na vrh.

Likovno snovanje I., II. in III.

Predmet Likovno snovanje, lahko izberejo učenci v 7., 8. ali 9. razredu.

Kaj počnemo?

Otroci razvijajo motorične sposobnosti, prostorske predstave, krepijo vizualni spomin in domišljijo. Razvijajo lastne ideje in zamisli ter jih realizirajo  oziroma opredmetijo. Učenci razvijajo kognitivne sposobnosti z vključevanjem likovnih zakonitosti. Učenci povezujejo pojme iz likovne teorije, zgodovine umetnosti in likovne tehnologije. Razvijajo čut (empatije) do sošolcev in sebe ter objektivni kritični odnos do likovnih stvaritev. Razvijajo čut za prostor, lepoto ali estetiko, ki je danes bistvena dodana vrednost mnogim poklicem.

Komu svetujemo?

Predmet ni namenjen le likovno nadarjenim učencem ampak vsem. Obisk teh dejavnosti svetujem vsem, ki se želijo v bodoče vpisovati na srednješolske smeri kot na primer: strojna šola, elektro in računalniška šola, šola za storitvene dejavnosti, gimnazija (likovna ali splošna), šola za varstvo okolja, srednja frizerska šola, tekstilna šola, prometna šola, šola za hortikulturo in vizualne umetnosti, Srednja šola za oblikovanje in fotografijo, srednja medijska in grafična šola…

Na vrh.

Logika I in II

Izboljša postopke matematičnega mišljenja in reševanja problemov, zato posledično pripomore tudi k višjemu matematičnemu znanju

LOGIKA I KOT IZBIRNI PREDMET

namenjena učencem 7., 8. in 9. razreda

učenec se lahko vključi za eno leto ali več, po eno uro na teden

uči razlikovati argumentirano utemeljevanja od slabega pojasnjevanja

LOGIKA II KOT NADALJEVANJE LOGIKE I

namenjena učencem, ki so v šol. letu 2021/22 obiskovali IP LOGIKA

NAČIN DELA

LOGIČNE IZJAVE IN UGANKE, SVET TARSKEGA, SUDOKU, REŠEVANJE GOBELINOV …

Na vrh.

Nemščina

kot obvezni izbirni predmet v 7., 8. in 9. razredu

2 uri / teden (70 ur)

ZAKAJ IZBRATI NEMŠČINO?

 • ker bom znal-a še en tuji jezik, kar je dandanes zelo pomembno, saj omogoča lažjo zaposlitev,
 • ker bom imel-a ustrezno predznanje in bom v srednji šoli lahko nadaljeval-a z učenjem nemščine kot nadaljevalnega drugega tujega jezika,
 • ker veliko nemških besed že uporabljaš, pa to sploh ne veš: cajt, fuzbal, bormašina, šraufenciger, šuhi…

Pri obveznem izbirnem predmetu Nemščina se bodo učenci usposobili za osnovno komuniciranje v nemščini, lažje navezovanje stikov in ravnanje v določenih situacijah ter pridobili vedenje o nemških deželah, njihovih prebivalcih in kulturi. Spoznali bodo osnove nemškega jezika in pri tem razvijali vse štiri jezikovne spretnosti: bralno, slušno, govorno in pisno.

Kako bo potekal pouk?

Obravnavali bomo teme iz vsakdanjega življenja na zelo preprost in igriv način: naučili se bomo pozdraviti, opisati sebe in svojo družino, svojo hišo, opisovali bomo živali, govorili o šoli, televiziji in spoznavali dežele nemškega govornega področja. Pouk bo potekal tudi skozi igro vlog, pesmi, igre…Pouk se prilagaja predznanju učencev- začetnikom in tistim, ki so se nemščino že učili.

Na vrh.

Potočna postrv. [online]. [13. 4. 2023]. Dostopno na spletnem naslovu: https://sl.wikipedia.org/wiki/Poto%C4%8Dna_postrv

Organizmi v naravi in umetnem okolju

Je enoletni izbirni predmet z obsegom 35 ur. Namenjen je učencem 7., 8. in 9. razreda.

GLAVNI CILJI PREDMETA:

 • spoznati značilne predstavnike živih bitij v naravnih ekosistemih bližnje okolice,
 • spoznati osnove gojenja organizmov v terariju, akvariju, insektariju…
 • spoznati potrebe živali in rastlin za njihovo preživetje,
 • doseči čim višjo raven odgovornosti do gojenih živali in rastlin,
 • razvijati pozitiven odnos do živega sveta.

Posebno pozornost bomo posvetili etičnim vidikom gojitve živali in rastlin.

Spoznali bomo, da živo bitje ni igrača, ki jo zavržeš, ko se je naveličaš. Živemu bitju moraš vse njegovo življenje posvečati pozornost in odgovorno skrbeti zanj.

Pri gojitvah bomo vključili tudi živali in rastline, ki jih učenci že imajo doma.

Prazne akvarijske posode, drugi pripomočki in učbenik z delovnim zvezkom že čakajo, da jih uporabimo.

Učenci, ki imajo radi naravo, lepo vabljeni k izbirnemu predmetu Organizmi v naravi in umetnem okolju.

Učiteljica: Angelca Letojne

Na vrh.

Urejanje besedil

Pri izbirnem predmetu Urejanje besedil učenci pridobijo osnovna znanja, ki so potrebna za razumevanje in temeljno uporabo računalnika. Pridobijo si tista temeljna znanja računalniške pismenosti, ki so potrebna pri nadaljnjem izobraževanju in v vsakdanjem življenju. Predmet lahko izbirajo učenci v 7. razredu.

Pri predmetu učenke in učenci:

 • spoznajo osnovne pojme računalništva in njegovo delovanje
 • pridobijo temeljna znanja iskanja informacij na spletu
 • spoznajo pravila obnašanja na spletu
 • razvijajo odnos do intelektualne lastnine (avtorske pravice)
 • razvijajo sposobnosti za učinkovito in estetsko oblikovanje informacij – od oblikovanja slik do urejanja preglednic
 • pridobivajo znanje potrebno za učinkovito pripravo seminarskih nalog
 • pridobivajo sposobnosti samostojnega reševanja problemov
 • bogatijo svoj jezikovni zaklad in skrbijo za pravilno slovensko izražanje

Učiteljica: Jožica H. Stenšak

Na vrh.

Multimedija

Predmet lahko učenci in učenke izbirajo v 8. razredu, tudi če niso obiskovali predmeta Urejanje besedil.

Učenci pri predmetu izvajajo več različnih vaj s področja multimedije. Tako spoznajo delo z različnimi napravami in programi, ki so pri takšnem delu potrebni.

Učenke in učenci:

 • spoznajo osnovne pojme računalništva in njegovo delovanje
 • spoznajo pravila obnašanja na spletu
 • spoznajo lastnosti računalniške slike in digitalizacije zvoka
 • razvijajo sposobnosti za učinkovito in estetsko oblikovanje informacij
 • obdelujejo slike in izdelajo animacijo (animiran GIF)
 • obdelujejo zvok in izdelajo posnetek, ki se uporabi kot šolski zvonec
 • izdelajo predstavitev
 • posnamejo in obdelajo video

Učiteljica: Jožica H. Stenšak

Na vrh.

Računalniška omrežja

Predmet računalniška omrežja lahko učenci in učenke izbirajo v 9. razredu, tudi če niso obiskovali predmeta Urejanje besedil ali Multimedija.

Učenke in učenci pri predmetu:

 • spoznajo osnovne pojme računalništva in njegovo delovanje
 • spoznajo pravila obnašanja na spletu
 • spoznajo vrste računalniških omrežij in omrežne naprave
 • spoznajo storitve interneta in uporabljene protokole
 • spoznajo jezik HTML in CSS
 • izdelajo spletno stran v tekstovnem urejevalniku (Notepad++) in svoje spletišče z WordPress-om
 • spoznavajo pasti uporabe spleta in pametnih naprav

Učiteljica: Jožica H. Stenšak

Na vrh.

Retorika

Število ur: 32

Kaj je retorika?
Je veščina učinkovitega govorjenja.

Cilji:

 • Znam argumentirati in protiargumentirati.
  Znajdem se pri govornem nastopu, intervjuju, debati.
  Znam nastopiti pred publiko in mikrofonom.

Vsebina:

 • Govor in dihanje
 • Mnenja – kaj z njimi?
 • Skladnost besedne in nebesedne komunikacije
 • Glas in jezik
 • Debata in diskusija
 • Nelagodje pred nastopom – kako ga obvladati?
 • Trening uspešne komunikacije

Kaj bomo delali pri retoriki?

 • S pomočjo igre vlog, debato, delom v dvojicah in skupinah in z govornimi nastopi bomo spoznavali načine, kako povedati, kar hočemo/moramo/želimo.
 • Razpravljali bomo o napakah, ki se pri govoru pojavljajo, in iskali načine, da se jim izognemo.

Na vrh.

Šport za zdravje

Pojma šport in zdravje sta med seboj neločljivo povezana. Kot je lahko šport brez zdravja omejen, tako je tudi zdravje brez športa kratkoročno.

V zadnji triadi imajo učenci le dve uri športa. Ker je v tem času gibanje, rekreacija ali šport za normalni razvoj mladostnikov nujno potreben in imajo mladi po tem velike potrebe, jim ponujamo izbirni predmet šport za zdravje.

Pri predmetu šport za zdravje bo poudarek na:     

 • vplivu športa na telo in njegov zdrav razvoj
 • vplivu športa na počutje, samopodobo, samozavest…
 • šport kot vrednota v sodobnem načinu življenja
 • pripravi na športno aktivno življenje po končanem šolanju
 • spoznavanju meja, kjer pomeni šport še zdrav način življenja
 • zdravemu odnosu do športa in ostalih soudeležencev v športu
 • fair play-u

Dejavnosti: kolesarjenje, pohodništvo, nogomet, košarka, odbojka, namizni tenis, tenis, športno plezanje, badminton, aktivnosti na snegu in še kaj.

Primož Jelšnik, prof.

Na vrh.

Turistična vgoja

Predmet je namenjen učencem 7., 8. in 9. razreda.

Delo pri predmetu je:

Pri turistični vzgoji imaš priložnost, da:

 • iščeš informacije s pomočjo literature, spleta in na terenu,
 • izdeluješ plakate, zgibanke,
 • oblikuješ vprašalnike, ankete, kriterije za ocenjevanje urejenosti okolice,
 • izvedeš ocenjevanje urejenosti okolice,
 • fotografiraš,
 • izvedeš vodenje po domačem kraju,
 • skrbiš za medijsko informiranje,
 • in še in še.

Mentorica: Petra Lončar, prof.

Na vrh.

»Mislim, da so razlike med religijami koristne.
Dejstvo je, da se človeška bitja med seboj razlikujejo, in zato menim,
da ena religija, en sistem, kratko malo ne bi mogel zadovoljiti vseh
teh človeških razlik.«

(DALAJ LAMA)

Verstva in etika

PODROČJE: Družboslovno-humanistični sklop

TRAJANJE: 35 ur (1 šolsko leto)

RAZRED: Izberejo ga lahko učenci 7., 8., 9. razreda

CILJI:

 • pridobivanje objektivnega znanja in splošne razgledanosti,
 • soočanje z vprašanjem smisla, s spoznavanjem različnih religioznih in nereligioznih pojmovanj sveta in življenja,
 • spoznavanje in odkrivanje moralnih vrednot,
 • vloga verstev pri oblikovanju različnih civilizacij,
 • usposabljanje za kritičnost do negativnih pojavov v zvezi z religijo in religijami (nestrpnost, …).

7. RAZRED – Religija in verstva I

 • obravnava SVET v njegovi raznolikosti, v katerem živimo (verstva sveta – svetovi verstev),
 • krščanstvo, judovstvo, islam, budizem.

OBVEZNO-IZBIRNE TEME (vzori in vzorniki; enkratnost in različnost; azijska verstva (daoizem, jin-jang, konfucianizem, hinduizem, …); tradicionalne religije (verstva starih Slovanov, ameriški Indijanci/afriška verstva, …), nova religiozna gibanja (New Age, sekte, …); reševanje nasprotij; človek in narava (verstva kot možen zaveznik ekoloških gibanja).

8. RAZRED – Religija in verstva II

 • obravnava temo LJUDJEIN VERSTVA,
 • religijsko kulturo, religije, življenjska vodila religij, svoboda, vest, odgovornost.

OBVEZNO-IZBIRNE TEME ( družina v različnih verstvih; prijateljstvo, ljubezen in spolnost; delo in/kot poklic (poklic, talent, poklicanost, poslanstvo); magija, okultizem, religija (odnos mednjimi,razlike med magijskim in znanstvenim mišljenjem, astrologija,…); egocentričnost in solidarnost v stiskah; sanje, želje, cilji in razočaranja (odkrivanje različnih življenjskih dimenzij, ki presegajo življenje vsakdana).

9. RAZRED – Religija in verstva III

 • obravnava temo OSEBA in njeno odgovorno dejavnost v svetu,
 • osredotočen na obravnavanje krščanstva, krščanstvo in zahodna civilizacija, religije in vprašanje smisla življenja.

OBVEZNO- IZBIRNE TEME (rast krščanstva in njegove delitve;razsvetljenstvo; krščanska inspiracija v delovanju pomembnih osebnosti slovenske zgodovine), IZBIRNE/DODATNE TEME (verska(ne)strpnost i n verske vojne; znanost in vera; ateizem in humanizem).

Na vrh.

Nemščina

kot neobvezni izbirni predmet od 4. do 9. razreda

2 uri / teden (70 ur)

ZAKAJ IZBRATI NEMŠČINO?

 • ker bom znal-a še en tuji jezik, kar je dandanes zelo pomembno, saj omogoča lažjo zaposlitev,
 • ker bom imel-a ustrezno predznanje in bom v srednji šoli lahko nadaljeval-a z učenjem nemščine kot nadaljevalnega drugega tujega jezika,
 • ker veliko nemških besed že uporabljaš, pa to sploh ne veš: cajt, fuzbal, bormašina, šraufenciger, šuhi…

Pri neobveznem izbirnem predmetu Nemščina se bodo učenci usposobili za osnovno komuniciranje v nemščini, lažje navezovanje stikov in ravnanje v določenih situacijah ter pridobili vedenje o nemških deželah, njihovih prebivalcih in kulturi. Spoznali bodo osnove nemškega jezika in pri tem razvijali vse štiri jezikovne spretnosti: bralno, slušno, govorno in pisno.

Pouk se prilagaja predznanju učencev- začetnikom in tistim, ki so se nemščino že učili.

Kako bo potekal pouk?

Obravnavali bomo teme iz vsakdanjega življenja na zelo preprost in igriv način: naučili se bomo pozdraviti, opisati sebe in svojo družino, svojo hišo, opisovali bomo živali, govorili o šoli, televiziji in spoznavali dežele nemškega govornega področja. Pouk bo potekal tudi skozi igro vlog, pesmi, igre…

Na vrh.

Šport

Neobvezni izbirni predmet

Zakaj izbrati neobvezni izbirni predmet ŠPORT:

 • Otroci te starosti pogosto nimajo zagotovljenega dovolj gibanja in športne igre.
 • Večina otrok se rada giblje in se preko športu igra.
 • Pri tem predmetu bo veliko vsebin, ki jih pri rednih urah športa ni.
 • Učenci bodo napredovali na področju osnovne motorike in športnih znanj.

Vsebine:

 • Atletika
 • Gimnastika
 • Igre z žogo (osnove rokometa, nogometa, košarke in odbojke)
 • Igre z loparji (tenis, namizni tenis, badminton)
 • Drugo (rolanje, plezanje po plezalni steni, pohodništvo, hokej, kolesarjenje…)

 Primož Jelšnik, prof.

Na vrh.

Računalništvo

Neobvezni izbirni predmet

Predmet lahko izbirajo učenci in učenke v 4., 5. in 6. razredu.

Učenke in učenci pri predmetu:

 • spoznajo osnove računalništva in delovanja računalnika
 • spoznajo storitve interneta (splet, e-pošta, oblak)
 • pridobivajo znanja iskanja informacij na spletu
 • se seznanijo z bontonom in nevarnostmi na spletu
 • spoznavajo osnove programiranja in razvijajo sposobnost algoritmičnega mišljenja
 • rešujejo probleme v okolju Pišek
 • izdelujejo animacije, igrice in interaktivne zgodbe v okolju Scratch

Učiteljica: Jožica H. Stenšak

Na vrh.

Dostopnost