OŠ NAZARJE
KOLEDAR DOGODKOV
FACEBOOK
Facebook By Weblizar Powered By Weblizar

Prehrana

Šolsko prehrano ureja Zakon o šolski prehrani  (UL RS št. 3/13, 46/14 in 46/16)  v povezavi z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (UL RS št. 62/10, 40/11, 40/12-ZUJF,  57/12-ZPCP-2D14/13, 56/13-ZŠtip-1, 99/13, 14/15-ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US in 51/16 – odl. US) ter Pravilnik o šolski prehrani OŠ Nazarje (SS, 9/12, SS, 9/18).

Ustrezna prehrana učencev je osnova za zagotavljanje njihovega zdravja, dobrega počutja, učne uspešnosti in pozitivne samopodobe. Prehranjevalne navade, ki jih učenci pridobijo v času šolanja, vplivajo na izbiro živil in način prehranjevanja tudi v kasnejšem življenju in so bistvenega pomena za zagotavljanje zdravja v vseh življenjskih obdobjih.

Šola se bo trudila, da bo prehrana znotraj obrokov uravnotežena, zdrava in varna. Pri oblikovanju jedilnikov se bodo upoštevale SMERNICE ZDRAVEGA PREHRANJEVANJA v vzgojno-izobraževalnih ustanovah ter deloma želje in že oblikovane prehranske navade naših učencev.

Za učence se bo tudi letos pripravljalo malico in kosilo. Ob predložitvi POTRDILA O MEDICINSKO INDICIRANI DIETI ZA OTROKA (priporočen obrazec Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport najdejo starši na spletni strani šole) se bodo pripravljali tudi dietni obroki.

MALICA

 • Učenci tudi v letošnjem šolskem letu malicajo v učilnicah.
 • V učilnico malico prinesejo reditelji in jo razdelijo.
 • Prisotni učitelji učence usmerjajo h kulturnemu prehranjevanju (higiena, uporaba prtičkov, bonton pri mizi, pospravljanje).
 • Po zaužitem obroku reditelji pospravijo učilnico in odnesejo pladnje nazaj v jedilnico, učitelj pa mirno pospremi preostale učence na rekreativni odmor.

KOSILO

 • Dežurni učitelj pri vhodu v jedilnico učence usmerja k mirnemu prihajanju v jedilnico.
 • Učenci vstopajo v jedilnico v copatih, odlagajo torbe v za to namenjen prostor in poskrbijo za higieno z umivanjem rok.
 • V času kosila se v jedilnici smejo zadrževati le učenci, ki so naročeni na kosilo.
 • V jedilnici prisotni učitelji učence usmerjajo h kulturnemu prehranjevanju (higiena, uporaba pribora, bonton pri mizi, pospravljanje in podobno).
 • Kosilo učenci prevzemajo na delilnem pultu šolske kuhinje, po zaužitem obroku pladnje odložijo na pult za umazano posodo.
 • Dežurni učitelj poskrbi, da učenci ne odnašajo hrane iz jedilnice.

PRAVICA DO SUBVENCIJE

Subvencija malice ali kosila pripada tistim učencem, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na malico ali kosilo in izpolnjujejo naslednje kriterije:

 • do brezplačne malice so upravičeni učenci v družinah katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v veljavni odločbi o otroškem dodatku ne presega 545,98 evrov;
 • Do brezplačnega kosila so upravičeni učenci v družinah pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v veljavni odločbi o otroškem dodatku ne presega 370,86 evra. Subvencija se dodeli v višini cene kosila. Učenci imajo pravico do subvencije za kosilo za vsak dan prisotnosti pri pouku in drugih dejavnostih obveznega programa v skladu s šolskim koledarjem.

Subvencijo za malico lahko ne glede na zgoraj navedene pogoje dobijo tudi učenci, ki so nameščeni v rejniško družino, učenci, ki so prosilci za azil, ter učenci, ki so nameščeni v zavode za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi  potrebami oziroma v domove za učence in obiskujejo šolo izven zavoda. Učencem iz rejniških družin pripada tudi subvencija za kosilo.

PRIJAVA IN PREKLIC PRIJAVE NA ŠOLSKO PREHRANO

Prijavo na šolsko prehrano šoli oddajo starši, skrbniki in druge osebe, pri katerih je učenec v oskrbi. Prijava se odda na obrazcu, ki je priloga Pravilnika o šolski prehrani OŠ Nazarje.

Za prijavo na šolsko prehrano šteje pravilno izpolnjen obrazec. Prijavo na šolsko prehrano je možno kadarkoli pisno odjaviti. Preklic prijave prehrane začne veljati z naslednjim dnem po prejemu pisne odjave. Preklic prehrane za nazaj ni možen.

S prijavo na šolsko prehrano nastopi obveznost učenca oziroma njegovih staršev, da spoštujejo pravila, plačujejo prispevke, pravočasno odjavljajo obroke in  plačajo polno ceno obroka, če le-ta ni pravočasno odjavljen.

Učenci se lahko naročijo na malico in redno ali občasno kosilo. Občasna kosila učenci prijavijo prejšnji dan dežurnemu učencu. Čas malice je po drugi šolski uri, ob 9.55, čas kosila pa  od 11.50 do 14.00.

ODJAVA POSAMEZNIH OBROKOV

V primeru bolezni ali druge odsotnosti učenca so starši dolžni prehrano odjaviti za določen čas oziroma čas odsotnosti učenca. Prehrana se odjavi po telefonu na telefonsko številko tajništva šole 03-839-13-60 ali na mobilno številko 041-451-723 do 8.30 ure, možna je tudi odjava prehrane preko aplikacije eAsistent. Pravočasna odjava začne veljati naslednji dan po prejemu odjave oziroma z dnem, ki ga določi oseba, ki je prehrano  odjavila. Odjava prehrane za tekoči dan ali za nazaj ni možna.

V primeru odsotnosti učenca zaradi udeležbe pri dejavnostih, ki jih organizira šola, za odjavo poskrbi šola.


CENE ŠOLSKE PREHRANE V ŠOLSKEM LETU 2018/19

Cene obrokov šolske malice določi minister.

MALICA 1.–9. razred 0,80 €
MALO KOSILO – REDNO 1.–5. razred 2,15 €
MALO KOSILO – OBČASNO 1.–5. razred 2,35 €
VELIKO KOSILO – REDNO 6.–9. razred 2,50 €
VELIKO KOSILO – OBČASNO 6.–9. razred 2,65 €

 

VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNE DEJAVNOSTI ZA VZPODBUJANJE ZDRAVEGA PREHRANJEVANJA IN KULTURE PREHRANJEVANJAPREDAVANJE Z DELAVNICAMI: Motnje hranjenja, Saša PODPEČAN

 1. PREDAVANJE MEDICINSKE SESTRA: Zdrava prehrana (sodelovanje z ZD Nazarje)
 2. SHEMA ŠOLSKEGA SADJA
 3. SHEMA ŠOLSKEGA MLEKA
 4. TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK
 5. OBISK SADJARSKE RAZSTAVE V MOZIRJU
 6. ŠOLSKI EKO VRT
 7. URE ODDELČNE SKUPNOSTI: Zdravo prehranjevanje in kultura prehranjevanja
 8. OGLASNA DESKA V JEDILNICI:
 • PRAVILA OBNAŠANJA V JEDILNICI
 • KULTURA PREHRANJEVANJA
 • PRISPEVKI, IZDELKI O ZDRAVEM PREHRANJEVANJU
 1. SPLETNA STRAN ŠOLE:
 • ZAKON O ŠOLSKI PREHRANI
 • PRAVILNIK O ŠOLSKI PREHRANI OŠ Nazarje
 • PRAVILA OBNAŠANJA MED MALICO IN KOSILOM
 • AŽURNO UREJANJE PRISPEVKOV O ZDRAVEM PREHRANJEVANJU IN KULTURI PREHRANJEVANJA
 1. ANKETA O ŠOLSKI PREHRANI
HITRI DOSTOP       
PUBLIKACIJA         GOVORILNE  

                JEDILNIK            

   eGRADIVA                 KNJIŽNICA