Šolska prehrana

Šolsko prehrano ureja Zakon o šolski prehrani  (UL RS št. 3/13, 46/14 in 46/16)  v povezavi z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (UL RS št. 62/10, 40/11, 40/12-ZUJF,  57/12-ZPCP-2D14/13, 56/13-ZŠtip-1, 99/13, 14/15-ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US in 51/16 – odl. US) ter Pravilnik o šolski prehrani OŠ Nazarje (SS, 9/12, SS, 9/18).

Ustrezna prehrana učencev je osnova za zagotavljanje njihovega zdravja, dobrega počutja, učne uspešnosti in pozitivne samopodobe. Prehranjevalne navade, ki jih učenci pridobijo v času šolanja, vplivajo na izbiro živil in način prehranjevanja tudi v kasnejšem življenju in so bistvenega pomena za zagotavljanje zdravja v vseh življenjskih obdobjih.

Šola se bo trudila, da bo prehrana znotraj obrokov uravnotežena, zdrava in varna. Pri oblikovanju jedilnikov se bodo upoštevale SMERNICE ZDRAVEGA PREHRANJEVANJA v vzgojno-izobraževalnih ustanovah ter deloma želje in že oblikovane prehranske navade naših učencev.

Za učence se bo tudi letos pripravljalo malico in kosilo. Ob predložitvi POTRDILA O MEDICINSKO INDICIRANI DIETI ZA OTROKA (priporočen obrazec Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport najdejo starši na spletni strani šole) se bodo pripravljali tudi dietni obroki.

Prijavo na šolsko prehrano šoli oddajo starši, skrbniki in druge osebe, pri katerih je učenec v oskrbi. Prijava se odda na obrazcu, ki je priloga Pravilnika o šolski prehrani OŠ Nazarje.

Za prijavo na šolsko prehrano šteje pravilno izpolnjen obrazec. Prijavo na šolsko prehrano je možno kadarkoli pisno odjaviti. Preklic prijave prehrane začne veljati z naslednjim dnem po prejemu pisne odjave. Preklic prehrane za nazaj ni možen.

S prijavo na šolsko prehrano nastopi obveznost učenca oziroma njegovih staršev, da spoštujejo pravila, plačujejo prispevke, pravočasno odjavljajo obroke in  plačajo polno ceno obroka, če le-ta ni pravočasno odjavljen.

Učenci se lahko naročijo na malico in redno ali občasno kosilo. Občasna kosila učenci prijavijo prejšnji dan dežurnemu učencu. Čas malice je po drugi šolski uri, ob 9.55, čas kosila pa  od 11.50 do 14.00.

V primeru bolezni ali druge odsotnosti učenca so starši dolžni prehrano odjaviti za določen čas oziroma čas odsotnosti učenca. Prehrana se odjavi po telefonu na telefonsko številko tajništva šole 03 839 13 60 ali na mobilno številko 041 451 723 do 8.30 ure, možna je tudi odjava prehrane preko aplikacije eAsistent. Pravočasna odjava začne veljati naslednji dan po prejemu odjave oziroma z dnem, ki ga določi oseba, ki je prehrano  odjavila. Odjava prehrane za tekoči dan ali za nazaj ni možna.

V primeru odsotnosti učenca zaradi udeležbe pri dejavnostih, ki jih organizira šola, za odjavo poskrbi šola.

Subvencija malice ali kosila pripada tistim učencem, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na malico ali kosilo in izpolnjujejo naslednje kriterije:

  • do brezplačne malice so upravičeni učenci v družinah katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v veljavni odločbi o otroškem dodatku ne presega 545,98 evrov;
  • do brezplačnega kosila so upravičeni učenci v družinah pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v veljavni odločbi o otroškem dodatku ne presega 370,86 evra. Subvencija se dodeli v višini cene kosila. Učenci imajo pravico do subvencije za kosilo za vsak dan prisotnosti pri pouku in drugih dejavnostih obveznega programa v skladu s šolskim koledarjem.

Subvencijo za malico lahko ne glede na zgoraj navedene pogoje dobijo tudi učenci, ki so nameščeni v rejniško družino, učenci, ki so prosilci za azil, ter učenci, ki so nameščeni v zavode za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi  potrebami oziroma v domove za učence in obiskujejo šolo izven zavoda. Učencem iz rejniških družin pripada tudi subvencija za kosilo.

Dostopnost