Šolstvo v Nazarjah

Osnovna šola v Nazarjah

Šolstvo ima v Nazarjah več kot dvestoletno tradicijo. Leta 1786 so pri frančiškanih na pobudo okrožnega urada v Celju odprli trivialno šolo, v kateri so učenci poleg verouka dobili osnovno znanje branja, pisanja in računanja. Pred tem so frančiškani privatno poučevali ukaželjno mladino. To je bila ena najstarejših šol v Zgornji Savinjski dolini.

zgo_prvi_oddelek

Fotografija prvega oddelka nazarske šole iz leta 1913

Šolske oblasti ji v času stare Avstrije zaradi njene slovenske usmeritve niso bile naklonjene. Več kot 134 let je šolo vzdrževal izključno samostan, nato je rečiška občina nekoliko prispevala za šolske potrebščine. Pravico javnosti je nazarska šola dobila leta 1924. Štiri leta kasneje so zaradi velikega števila učencev, ki se je povečalo tudi na račun begunskih otrok s Primorske, šolo razširili v dvorazrednico.

Nazarska šola je bila znana kot dobra šola, zato so jo obiskovali učenci ne samo iz tukajšnjega šolskega okoliša, ampak tudi iz širše okolice. O tem je bila obveščena tudi nemška okupacijska oblast, ki je 22. aprila 1941 p. Huberta Marovta, le-ta je pred tem poučeval in vodil šolo 22 let, odpeljala v zapor. To je pomenilo konec šole pri frančiškanih, saj slednji po letu 1945 niso smeli več poučevati.

V času okupacije je pouk v dveh učilnicah v samostanu potekal samo tri mesece, nato pa so učence prešolali na Rečico ob Savinji, na Gorico ob Dreti in v Mozirje. Leta 1944 je v Nazarjah delovala partizanska šola, takoj po vojni, že 15. maja, pa se je znova začel pouk. Z novim šolskim letom je se je šola preselila v prosvetni dom, kjer je pouk potekal do leta 1960, ko so odprli nov šolski objekt na sedanji lokaciji.

V tem času je imela nazarska šola prve štiri razrede osnovne šole, preostanek osemletke so učenci obiskovali v Mozirju. Leta 1972 so na šoli odprli že otroški vrtec, pet let kasneje pa so poleg šolskega odprli nov objekt za predšolsko varstvo. Nekaj let je na nazarski šoli deloval tudi oddelek posebne šole, ki so ga obiskovali ušenci iz cele Zgornje Savinjske doline. Leta 1975 so v Nazarjah odprli še peti razred osnovne šole.

Nova osnovna šola in telovadnica

Z ustanovitvijo Občine Nazarje se je pokazala tudi potreba po ustanovitvi popolne osnovne šole s sedežem v Nazarjah. Po vsesplošni javni razpravi ter nedvoumni podpori ustanov in občanov k pristopu tega projekta, je marca l. 2000 bilo izdano gradbeno dovoljenje za izgradnjo novega objekta osnovne šole, adaptacijo obstoječe s povezovalnim poslopjem in novo telovadnico. V sklopu teh objektov so se pridobili tudi novi prostori Glasbene šole. Gradnja je potekala fazno in se zaključila z otvoritvijo telovadnice, namenu pa jo se predal takratni predsednik države, Milan Kučan. Vzporedno z gradnjo je bil ustanovljen tudi samostojni zavod Osnovna šola Nazarje, ki je bil sprejet v register vzgojno izobraževalnih zavodov RS, l. 1998. Ta datum pa se obeležuje kot praznik Občine Nazarje.

zgo_OSN_danes

Osnovna šola na Gorici ob Dreti

Poučevanje v Pustem polju, nedaleč od Gorice ob Dreti, se je začelo leta 1854. Po dveh letih se je poučevanje preselilo v mežnarijo na Gorici ob Dreti, ki pa je kmalu postala pretesna, zato je okrajni šolski svet naročil gornjegrajskemu krajevnemu svetu, naj zagotovi prostore za javno šolo. Odločili so se za gradnjo novega objekta, v katerem je pouk stekel leta 1880. Toda že kmalu je postala šola pretesna, zato je bila potrebna nadgradnja, ki so jo končali leta 1910.

zgo_na_gorici_ob_dreti

Šolsko poslopje na Gorici ob Dreti je bilo zgrajeno leta 1880 in nadgrajeno leta 1910

Ob začetku II. svetovne vojne je bil slovenski pouk ukinjen, poučevali pa so nemški učitelji. V času osvobojene Zgornje Savinjske doline je na Gorici potekala partizanska šola, redni pouk pa se je nadaljeval s šolskim letom 1946/47. V letih 1954/56 je v šoli na Gorici ob Dreti potekala dveletna gospodarska šola, s šolskim letom 1962/63 je osnovna šola postala podružnišna šola OŠ Rečica ob Savinji, s šolskim letom 1969/70 pa je prenehala delovati.

Osnovna šola v Šmartnem ob Dreti

Začetki poučevanja v Šmartnem ob Dreti segajo v leto 1825, ko je tamkajšnji župnik Kilary dvakrat tedensko zbral mladino na dvorišču in poučeval branje ter verouk. Poznejši cerkovniki in župniki so pouk razširili na trikrat tedensko, iz mežnarije pa so se z leti preselili k Remicu, ki je bil nato tudi prvi šolski odbornik. Redno šolo so ustanovili leta 1872, toda s poukom so pričeli šele štiri leta kasneje.

zgo_v smartnem_ob_dreti

Šola v Šmartnem ob Dreti, zgrajena leta 1879

Leta 1879 so zgradili novo šolo z dvema učilnicama. Leta 1883 so šolo razširili v dvorazrednico, leta 1907 pa v trirazrednico. Ob okupaciji so Nemci takoj zasedli šolo in že 6. aprila 1941 pričeli z nemškim poukom. V času osvobojene Zgornje Savinjske doline je tudi v Šmartnem ob Dreti potekala partizanska šola, po vojni pa je pouk stekel v bližnjem gasilskem domu, ker je bila šolska stavba povsem uničena.

Z gradnjo nove šole so začeli leta 1953 na temeljih stare šole in jo končali leto kasneje. Zaradi pomanjkanja denarja je bila gradnja šole dejanska zaključena v šolskem letu 1958/59. Z reorganizacijo šolske mreže se je leta 1964 šmarška šola priključila centralni osnovni šoli v Gornjem Gradu. V šolskem letu 1983/84 so odprli dozidan večnamenski prostor in vrtec.

Dostopnost