Predstavitev

USTANOVITELJ

Ustanoviteljica šole je Občina Nazarje (Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda osnovne šole Nazarje 1997, vpis v register vzgojno-izobraževalnih zavodov Republike Slovenije 18. 9. 1998).

ŠOLSKI OKOLIŠ

Osnovna šola Nazarje je vzgojno-izobraževalni zavod, ki opravlja predšolsko in osnovnošolsko vzgojno-izobraževalno dejavnost na območju naselij Nazarje, Dobrovlje, Prihova (del), Dobletina, Lačja vas, Potok, Kokarje, Čreta pri Kokarjah, Žlabor, Zavodice, Pusto polje, Spodnje Kraše, Šmartno ob Dreti, Brdo Rovt pod Menino in Volog.

Matična šola je Osnovna šola Nazarje, kjer je tudi sedež zavoda.

Podružnična šola Šmartno ob Dreti opravlja izobraževanje za učence od 1. do 5. razreda na območju naselij Lačja vas (del), Potok (del), Pusto polje, Spodnje Kraše, Šmartno ob Dreti, Brdo, Rovt pod Menino in Volog.

V okviru OŠ Nazarje sta organizirani tudi enota vrtca Nazarje s petimi skupinami in enota vrtca Šmartno ob Dreti z eno (kombinirano) skupino.

Osnovna šola Nazarje se s svojim delovanjem vključuje v življenje lokalne skupnosti in širše družbene skupnosti ter si prizadeva za socialni in kulturni razvoj delovnih ljudi in občanov. V ta namen se šola povezuje s podjetji, društvi in organizacijami, krajevnimi skupnostmi in občino, vključujoč v te aktivnosti svoje učence in zaposlene delavce.

VODENJE IN UPRAVLJANJE

Ravnateljica

Šolo vodi ravnateljica skupaj s poslovno sekretarko in računovodkinjo. Skrbi za nemoten učni proces, načrtuje in izvaja razvojne naloge ter skrbi za finančno in kadrovsko poslovanje. Je pedagoški vodja in poslovni organ šole.

Podružnično OŠ vodi vodja podružnice. Delo koordinira in vodi ravnatelj. Poleg ravnatelja je organ šole tudi svet šole, ki ga sestavljajo predstavniki ustanoviteljice (občine), predstavniki šole in predstavniki staršev.

Svet šole

Ima pristojnosti, ki so določene z zakonom. Ima štiriletni mandat. Sestavljajo ga predstavniki ustanovitelja, šole in staršev.

Svet staršev

Daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih programih in jih tudi sam predlaga, daje mnenje o letnem delovnem načrtu, razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki, obravnava pritožbe staršev, voli predstavnike v svet zavoda.

Vsak oddelek ima enega predstavnika, ki ga izvolijo starši na prvem roditeljskem sestanku v šolskem letu.

Strokovni organi šole

Strokovni organi šole so: učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, strokovni aktivi in razredniki.

Učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci šole. Odločajo o strokovnih vprašanjih, povezanih z vzgojno-izobraževalnim delom, dajejo mnenje o letnem delovnem načrtu, predlagajo uvedbo nadstandardnih in drugih programov, odločajo o posodobitvah programov ter njihovi izvedbi v skladu s predpisi, dajejo mnenje o predlogu za imenovanje ravnatelja, dajejo pobude za napredovanje, odločajo o vzgojnih ukrepih in opravljajo druge naloge v skladu z zakonom.

Oddelčni učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v posameznem oddelku. Obravnava vzgojno-izobraževalno problematiko v oddelku, oblikuje program za delo z nadarjenimi učenci in tistimi, ki težje napredujejo, odloča o vzgojnih ukrepih in opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

Razrednik vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora, analizira vzgojne in učne rezultate, skrbi za reševanje vzgojnih in učnih problemov posameznih učencev, sodeluje s starši in šolsko svetovalno službo, odloča o vzgojnih ukrepih in opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

Strokovni aktiv sestavljajo učitelji istega predmeta oz. predmetnih področij. Obravnava problematiko predmeta oz. predmetnega področja, usklajuje merila za ocenjevanje, daje učiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojno-izobraževalnega dela, obravnava pripombe staršev in učencev ter opravlja druge strokovne naloge.

Dostopnost